pascom.cloud

I drift
Upgrade to pascom 19.17 part 4
Upgrade to pascom 19.17 part 5
Upgrade to pascom 19.17 part 4
Upgrade to pascom 19.17 part 5
Upgrade to pascom 19.17 part 4
Upgrade to pascom 19.17 part 5

Nylig historikk

100% oppetid
Upgrade to pascom 19.17 part 4
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Upgrade to pascom 19.17 part 3
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Upgrade to pascom 19.17 part 2
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Upgrade to pascom 19.17 part 1
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 4 dager!
Upgrade to pascom 19.17 part 4
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 5 dager!
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Ingen hendelser i 1 dag!
Endpoint Proxy Update Part 3
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 5 dager!
Endpoint Proxy Update Part 2
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Endpoint Proxy Update Part 1
3 Berørte tjenester: