pascom.cloud

I drift
Internal System Upgrade
Internal System Upgrade

Nylig historikk

99,97% oppetid
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Ingen hendelser i 5 dager!
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Ingen hendelser i 3 dager!
Ute av drift
pascom.cloud / VoIP Services
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Ingen hendelser i 3 dager!
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Ingen hendelser i 3 dager!
Upgrade to pascom 19.19 part 5
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Upgrade to pascom 19.19 part 4
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Upgrade to pascom 19.19 part 3
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Upgrade to pascom 19.19 part 2
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Upgrade to pascom 19.19 part 1
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 3 dager!
Upgrade Free and NFR to pascom 20
3 Berørte tjenester: