pascom.cloud

Drift
Internal System Upgrade
Internal System Upgrade

Senaste historik

99,97% drifttid
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Inga händelser på 5 dagar!
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
pascom.cloud / VoIP Services
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Inga händelser på 3 dagar!
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Inga händelser på 3 dagar!
Upgrade to pascom 19.19 part 5
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Upgrade to pascom 19.19 part 4
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Upgrade to pascom 19.19 part 3
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Upgrade to pascom 19.19 part 2
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Upgrade to pascom 19.19 part 1
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 3 dagar!
Upgrade Free and NFR to pascom 20
3 berörda tjänster: